Header

Beste ouders, verzorgers,

In deze weekbrief sturen wij u graag weer een aantal korte en lange berichten en ook verslagen vanuit de klassen. De lengte en volheid van deze brief laat overduidelijk zien dat de school in vol bedrijf is!

In deze weekbrief:
1. Michaëlsfeest 29 september
2. Uitnodiging: officiële opening
3. Update Vrije BSO Noord
4. Oudervereniging Vrijeschool Amsterdam-Noord
5. Leerplicht
6. Fotobeleid
7. Kluswerkzaamheden
8. Gevraagd: coördinator luizencontrôle
9. Vrijdag 26 september
10. Lezing Jacques Meulman 17 november
11. Berichten uit de klassen

1. Michaëlsfeest

Op maandagochtend 29 september vieren we met de hele school het Michaëlsfeest. Er is dan een gezamenlijke dagopening voor alle klassen met een poppenspel. Daarna gaan klas 1, 2 en 3 moed spelletjes spelen. In de kleuterklassen staat dit nazomerfeest in het teken van de oogsttijd. Het is leuk als alle kinderen op deze dag in rood gekleurde kleding naar school komen. De uitgedeelde informatie met de uitnodiging is ook hier te downloaden.

2. Uitnodiging: officiële opening

Aansluitend wordt op maandag 29 september de school officieel geopend. Om 13:00 uur begint het programma voor deze officiële opening van Vrijeschool Amsterdam-Noord op het grasveld naast de school. Alle ouders zijn van harte uitgenodigd om bij dit feestelijke moment aanwezig te zijn!

3. Update Vrije BSO Noord

Beste ouders,

Hierbij een kort bericht over de voortgang rondom de vergunning voor de start van de Vrije BSO Noord.

Afgelopen woensdag heeft de inspectie van de GGD plaatsgevonden. Binnen 2 werkweken maken zij hun rapport op en brengen zij hun advies uit aan de gemeente.
Wanneer dit advies positief uitpakt dan volgt binnen 2 weken de vergunning van de gemeente en kunnen wij na de Herfstvakantie starten. Helaas lukt het dus niet per 1 oktober te starten.
Zodra wij van de GGD horen dat zij een positief advies uitbrengen kunnen wij beginnen met de intake gesprekken en krijgt u daarvoor een uitnodiging.

Vriendelijke groet,
Janneke Scheffer en Nora de Vries

4. Oudervereniging Vrijeschool Amsterdam-Noord

Bij onze school is ook vanuit de initiatiefgroep de Oudervereniging Vrijeschool Amsterdam-Noord opgericht. Ieder gezin wordt automatisch lid van de Oudervereniging. U ontvangt begin oktober een brief waarin de vereniging wordt gepresenteerd en uw lidmaatschap wordt toegelicht. Ook ontvangt u dan een betalingsverzoek voor de eenmalige contributie van € 25,00 per gezin.

5. Leerplicht

Graag sturen we u hierbij de regels omtrent de leerplichtwet en het aanvragen van bijzonder verlof.

Leerplichtwet. In 1969 is de leerplichtwet vastgesteld. Ook wij houden ons als school aan deze wet. Hieronder kunt u lezen wat deze wet betekent voor u en uw kind. Leerplicht geldt voor kinderen van 5 tot en met 16 jaar, vanaf de eerste dag van de maand nadat een kind 5 jaar wordt tot het einde van het schooljaar waarin het 16 jaar is geworden, of aan het einde van het twaalfde schooljaar. De basisschoolperiode telt mee voor acht jaar, ook als de leerling hier in werkelijkheid korter over gedaan heeft. De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn. Ze vallen dan nog niet onder de Leerplichtwet, maar voor hen gelden wel de regels die de school voert over aanwezigheid en het volgen van het onderwijs. Deze regels gelden ook voor leerlingen vanaf 16 jaar die niet meer leerplichtig zijn. De Leerplichtwet is streng. De wet zorgt ervoor dat ieder kind tot zijn 18e verjaardag naar school gaat en op een school staat ingeschreven. Verplicht. Ouders of verzorgers zijn er verantwoordelijk voor dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Ze worden er dan ook op aangesproken als dat niet gebeurt. Scholen zijn verplicht spijbelende leerlingen te melden bij de gemeente, na uiterlijk drie achtereenvolgende verzuimdagen. Ook meldt de school wanneer de leerling gedurende vier opeenvolgende lesweken meer dan drie dagen bij elkaar opgeteld, verzuimt.

Vrij van school. Kinderen moeten elke schooldag naar school. Bij bepaalde bijzondere omstandigheden kunnen zij extra vrij krijgen. Dit noemen we ook wel verlof of vrijstelling van de plicht tot geregeld schoolbezoek. Kinderen hoeven dan voor een dag of voor een beperkt aantal dagen niet naar school. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om terughoudend te zijn in het aanvragen van verlof. Vraag niet meer verlof aan dan echt noodzakelijk. Het is niet in het belang van het kind om school te moeten missen!

Verlof aanvragen. Bij ons op school kun je vanaf a.s maandag de aanvraag formulieren voor verlof vinden op ons prikbord of u kunt de downloaden vanaf de website van gemeente Amsterdam en leerplicht: http://www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/leerplicht/. Het aanvraagformulier kunt u inleveren in het postvakje in de directiekamer (boven, naast klas 2/3). Het verlof moet 8 weken van te voren worden aangevraagd en wordt toegekend door de directeur, Sascha Holthaus, als deze voldoet aan de richtlijnen van bureau Leerplicht (de richtlijnen staan op de achterzijde van het aanvraagformulier beschreven). Na het inleveren van het formulier wordt u op maandag op telefonisch of per mail op de hoogte gebracht van de uitkomst van uw aanvraag. De directeur kan een verlof tot en met 10 dagen toekennen. Als het om meer lesdagen gaat, dan beslist de leerplichtambtenaar hierover.

Leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar controleert of de leerplicht wordt nageleefd. Ook geeft hij voorlichting aan jongeren over het belang van naar schoolgaan en de gevolgen van het overtreden van de Leerplichtwet. Leerplicht.net biedt u algemene informatie over de leerplicht. Een website neemt geen besluiten. Wilt u maatwerk voor uw kind of voor uzelf? Neem dan contact op met de leerplichtambtenaar van de gemeente waar uw kind woont.

De contactgegevens van onze eigen leerplicht ambtenaar volgen binnenkort.

6. School in beeld: fotobeleid

Beste ouders, 

Zo nu en dan zullen wij foto's maken van bijzondere of feestelijke momenten op school. Deze foto's willen we graag op onze website zetten of publiceren in de nieuwsbrief. De foto's worden niet voor andere doeleinden gebruikt maar zullen dus wel zichtbaar worden op het web. 

Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan hebben we daar alle begrip voor en zullen we er zorg voor dragen dat er geen foto's gebruikt worden waarop uw kind zichtbaar is.

Wilt u dit bezwaar dan zo spoedig mogelijk per mail kenbaar maken bij mij? Graag de naam van uw kind en de klas erbij vermelden.  Email adres: sholthaus@gmail.com

Sascha Holthaus

7. Kluswerkzaamheden

In grote lijnen is alles klaar. Wat fijn en wat is het mooi geworden! Wij willen alle ouders en verdere hulptroepen bij deze heel hartelijk bedanken voor hun inzet, hun harde werken en enthousiasme! 

Er is hard gewerkt in de kleutertuin door de ouders. Het hele paadje is uitgegraven om later op te kunnen vullen met snippers. Er zijn al verschillende plantjes neergezet: Oostindische kers, Vrouwenmantel, oranje Lampionnetjes, Afrikaantjes, Solidago, Kamille Citroenmelisse en varens. Ook is er een mooi kaboutertafeltje en een grote boomstamschijf ingezet. De kinderen klimmen nu nog over het hekje om het paadje te bewandelen, maar er zal een poortje worden gemaakt. Ook zullen de kinderen tijdens de herfstperiode bolletjes planten samen met de juffies.

En het vloerkleed in de klas van juf Charlotte mag er ook zijn! Met dank aan de hakers en Christine Cornelius.

8. Gevraagd: coördinator luizencontrôle

Per klas hebben we twee ouders nodig die regelmatig luizencontrôles uitvoeren. De contactouders zullen hiervoor de ouders benaderen. Voor de coördinatie van alle luizencontrôles en de begeleiding van deze zogeheten ‘luizenouders’ zijn wij op zoek naar een  ‘luizencoördinator’. De luizencoördinator beheert een materialenkist (met kammen/handschoenen en het luizenprotocol). Als er in een klas een kind is met luizen, zal de luizencoördinator de verschillende luizenouders inlichten om een extra controle uit te voeren.

 Wie wil deze zeer belangrijke taak voor de school op zich nemen?  Meld je bij Wendy van den Brand (leerkracht klas 1 en dagelijks aanspreekpunt).

9. Vrijdag 26 september

In verband met een feest op vrijdag 26 september van de Buikslotermeerschool is de voordeur op deze dag ’s ochtends dicht en wordt het plein gebruikt door de leerlingen van de Buikslotermeerschool voor ochtendgymnastiek. U kunt de school binnengaan via de ingang aan de zijkant van het gebouw, de ingang van de BSO en peuterschool. De leerkrachten van klas 1, 2 en 3 zullen op deze ochtend ook daar klaarstaan om de kinderen op te vangen.

10. Lezing Jacques Meulman 17 november

Op maandagavond 17 november houdt Jacques Meulman een speciale lezing voor alle ouders van onze school: ‘Verrassende  sprongen in de ontwikkeling van kinderen’. Jacques Meulman is voormalig vrijeschoolleraar en werkt nu als psycholoog en biografisch consulent onder andere op het  Geert Groote College.

Komt allen!
Tijd: 20:00 uur, inloop 19:30 uur
Plaats: Buikslotermeerschool

11. Berichten uit de klassen

Bericht uit 1K:
We zijn in de kleuterklas heerlijk van start gegaan. Met z’n allen moesten we nog erg wennen aan elkaar, aan de gewoontes, aan het ritme en eigenlijk aan alles. Het was reuze spannend, zowel voor juffie als voor de kinderen en natuurlijk ook voor jullie als ouders. Nu zijn er alweer 3 weken voorbij en wat hebben de kinderen al veel geleerd! Heel veel houvast hebben ze aan het vaste dagritme en alle rituelen die daarbij horen, zoals aftelrijmpjes, opruimliedjes, spreuken voor moeder aarde en voor de zon die elke dag weer naar binnen schijnt, wiegeliedjes voor poppen die weer in bed gaan en ga zo maar door. Ik herhaal veel liedjes en veel kinderen kennen er al een heel aantal. Ook de verhalen en de boekjes worden herhaald, zodat het echt goed bij de kinderen beklijft. De materialen in de klas worden langzaamaan ontdekt. Er zijn ook materialen waar nog niet mee gespeeld is! We hebben brood gebakken, geschilderd, molens geknutseld en langzaamaan gaan we ons voorbereiden op het Michaëlsfeest, het oogstfeest, dat er aan komt.

De kleuterjuffen zijn echte verzamelaars van materialen waar je mee kan knutselen. De volgende materialen kunnen we altijd gebruiken:

  • luciferdoosjes
  • veertjes
  • schelpjes
  • kartonnen bakjes van fruit of tomaten e.d
  • houten bakjes van eetbare paddenstoelen e.d.
  • restjes katoen in vrolijke kleuren
  • restjes (echte) wol in vrolijke kleuren
  • restjes vilt
  • houten wijnkistjes om die spulletjes in te bewaren
  • stro uit die houten wijnkistjes

Mochten jullie iets van dit alles verzameld hebben, breng het dan graag bij één van de kleuterjuffen.
Groet van Yvette

Bericht uit 2K:
De afgelopen weken hebben de kinderen elkaar al goed leren kennen. De kinderen spelen heel harmonieus en we voeren ook gesprekjes met onze klassenkabouter Dikneus. Kabouter Dikneus maakt ons vaak aan het lachen. We hebben al een nieuwe leerlinge, Fardau, verwelkomd. Ook zij speelt al fijn met de andere kinderen. Er was afwisselend spel in de klas, iedere dag anders. De ene dag veranderde het blauwe huisje in een knusse tent waar Mare en Sia heerlijk speelden. De andere dag werd er met behulp van alle stoelen door Kaisa, Solja, Merel en Janne een paardenstal gebouwd midden in de klas. Kees en Kasper verkochten de hele winkelvoorraad aan de kinderen in het rode huis. Marcus kon alle glazen flesjes in het winkeltje al netjes op een rij zetten en tellen. Samen met Fiete en Abel bouwde hij ook een dorp met hele hoge torens van de grote blokken. Mede door het mooie weer konden we ook buiten in de zandbak heerlijk spelen en het grote plein met al het nieuwe speelgoed verkennen. Op maandag hebben we getekend en op dinsdag kleine ronde broodjes gebakken. Feije vond het deeg nog wat kleverig aan zijn handjes, maar met een deegrollertje een pannekoekje maken, vond hij wel interessant. Iedere dag zijn de appeltjes geschild en de kinderen hebben heel erg goed geholpen. De schilletjes mochten wel al geproefd worden maar van de appels en al het andere heerlijke fruit maakten wij een mooie fruittaart voor de middag. Ebel heeft hele mooie oranje lampionnetjes voor op de seizoenstafel meegenomen.

Nog niet alle kinderen hebben pantoffeltjes, maar met het mooie weer was dit ook helemaal niet erg. De kapstokken hebben naamplaatjes gekregen en de eerste knutsels hangen op het prikbord en in de klas.

De komende vrijdagen zal juffie Nanda de klas overnemen van juffie Annemieke omdat zij op die dagen nog les geeft bij de schooltuinen in Amsterdam-Oost. In oktober is het schooltuinseizoen afgelopen en zal juffie Annemieke iedere dag in de kleuterklas aanwezig zijn.

Er zijn nog wat klussen die voor het klaslokaal gedaan mogen worden. Een kapstokje ophangen naast het rode huis (voor de boodschappenmandjes en later de verkleedkleren). En de verlengsnoeren moeten nog vakkundig via het plafond weggewerkt worden. Wie o wie zou deze twee klussen nog willen klaren na schooltijd?
juffie Annemieke

Bericht uit 3K:
Beste ouders,
Wat een spannende en leuke eerste drie weken hebben we erop zitten.
De kinderen hebben elkaar en de klas al goed leren kennen. Het is een echt vriendenclubje geworden, die elkaar en de nieuwsgierige kikker in de ochtendkring van alles te vertellen hebben. De kinderen spelen tijdens het vrijspel heerlijk met de mooie materialen en met elkaar. Er worden boten van kisten en planken gebouwd door Peer, Laila en Tom. Wolf ligt heerlijk te schommelen in de schommelboot. Bowie en Stern zijn wilde dieren die eten in het winkeltje halen en een wandelingetje maken. Wolf R maakt thee in het roze huis, terwijl Micaela en Djoi, verkleed als prinsessen,  de poppen verzorgen. Elfie en Irma spelen heerlijk met het kabouterhuis en Nilo maalt het meel. Mattis maakt grote stevige garages van de Kapla en Alvar kookt in het blauwe huis. De poortwachters helpen juf graag met de appeltjes schillen en de winterpeen krullen. De kinderen weten al goed waar alles moet staan en helpen juf goed tijdens het opruimen. Als we zien dat het lammetje is weggelopen uit de boerderij zijn alle kinderen hele goede speurneuzen en als we het lammetje hebben gevonden kunnen we het snel weer bij mama in de boerderij zetten.

Het buiten spelen is erg leuk en vooral omdat we dan ook met de kinderen uit de andere klassen kunnen spelen. Er worden prachtige taarten gebakken die trots aan juf gepresenteerd worden, er worden tochtjes op de fiets gemaakt en lachend gezwaaid naar elkaar. En in het zonnetje spelen met water en zand vinden de kinderen heerlijk. Trots als pauwen zijn de kinderen op de knutsels die we maken in de klas, het liefst willen ze het meteen mee naar huis nemen om te laten zien. Bartje Bakker wordt enthousiast geroepen om broodjes te komen bakken. Allemaal maken we een kadetje die we later lekker op peuzelen.
De euritmie les van meester Jiri is volgens de kinderen "vet leuk"  :-)
Dit zijn een paar voorbeelden van de leuke, ontroerende, stoere en verrassende momenten in de klas.
Ik zal proberen elke week een klein stukje in de nieuwsbrief te schrijven over hoe het gaat, wat we doen en ook om die leuke ontroerende, stoere en verrassende momenten met jullie te delen.
juffie Charlotte

Bericht uit klas 1:
Na het geslaagde zang project met juf Annet, zingen we deze weken iedere morgen samen met klas 2/3 Michaëls liederen. We mogen dan heel gezellig op bezoek in de klas van juf Suzanne. Het klinkt al heel mooi! De 1e klas is nog bezig met de taal periode. De kinderen kennen nu al veel letters: i, k, m, aa, n, r, oo, s. En daarmee kunnen ze al veel woorden schrijven en lezen! De kinderen horen verhalen over de letters, ze tekenen de letters, schrijven ze (dat gaat al heel netjes!), verstoppen ze in tekeningen, schrijven ze in de lucht, op hun tafel, op elkaars rug, scheuren en plakken ze en favoriet is het ‘scheerschuim dictee!’. Vanaf volgende week gaan we ons voorbereiden op het Michaëlsfeest. En dan beginnen we ook met de eerste rekenperiode van dit jaar.  
Juf Wendy

Binnenkort ook een bericht uit klas 2/3!

Hartelijke groeten,
het team van Vrijeschool Amsterdam-Noord.

 

VRIJESCHOOL AMSTERDAM-NOORD, BREEDVELD 7, 1025 PZ AMSTERDAM,

info@vrijeschoolamsterdamnoord.nl