Header

Beste geïnteresseerde in Vrijeschool Amsterdam-Noord,

Graag sturen wij u onze eerste nieuwsbrief waarin we u op de hoogte willen brengen van de vorderingen van ons initiatief: het oprichten van een vrijeschool in Amsterdam-Noord.

In februari 2013 is onze Initiatiefgroep gestart en er is sindsdien hard gewerkt op allerlei terreinen. Onze belangrijkste bevinding is dat er een groot animo is voor de oprichting van een vrijeschool in Amsterdam-Noord. Verder zijn we positief over de ondersteuning van onze plannen door zowel de gemeente als het bestuur Geert Groote School. Met beide partijen worden momenteel concrete plannen gemaakt.

Actuele gedetailleerde informatie en het meest recente nieuws delen wij graag hieronder met u per onderwerp:

 • Organisatie van de school: startplan voor een dependance van Geert Groote
 • Visie: korte algemene visie omschrijving.
 • Animo, leerlingenaantallen en klassen: 235 aanmeldingen.
 • Locatie: ambtenaar stadsdeel Noord zoekt een geschikte plek.
 • Ouder en kind peuterspeelgroep: start 20 november.
 • Initiatiefgroep Vrijeschool in Amsterdam-Noord: werkgroepen.
 • Contactinformatie

Organisatie van de school

Om de mogelijkheid te onderzoeken om als een dependance van een andere vrijeschool te starten en omdat we zeer enthousiast zijn over de onderwijspraktijk op de Geert Grootescholen, hebben we contact gezocht de directie van deze scholen. Na wederzijdse kennismaking zijn we om de tafel gegaan met Ruud van Velthoven. Hij is dagelijks bestuurder van drie vrijescholen voor primair onderwijs: de Geert Groote School 1 & 2 in Amsterdam en de Vrije School Parcival in Amstelveen. Meteen werd duidelijk dat het veel voordelen heeft om een nieuwe vrijeschool op te richten als een dependance. Na onderling overleg en het verder peilen van het animo voor dit initiatief, hebben wij het bestuur gevraagd om met ons een dependance op te richten van de Geert Grootescholen. Op 1 november jl. heeft het bestuur kenbaar gemaakt hier posititef tegenover te staan. Op dit moment wordt er door Ruud van Velthoven en Sascha Holthaus (directeur van Geert Grooteschool 2) gewerkt aan een concreet plan, dat dan ter goedkeuring aangeboden zal worden aan het bestuur en de MR.

Visie

Wat betreft de onderwijsvisie op deze nieuwe vrijeschool houden wij voorlopig de visie (en ervaring) van de Geert Grootescholen als uitgangspunt. We overleggen binnen onze initiatiefgroep vaak over het profiel voor de school en zijn aardig op weg om een ‘profiel’ op te stellen van punten die wij belangrijk vinden voor het onderwijs voor onze kinderen (binnen het kader van vrijeschoolonderwijs). In overleg met Sascha Holthaus (directeur GGS 2) zullen we specifieke speerpunten voor de school uitwerken. Op korte termijn zal duidelijk worden of we een bepaalde nadruk willen leggen in de onderwijspraktijk en welke mogelijkheden in stadsdeel Noord we kunnen benutten. We streven er in elk geval naar om qua samenstelling van de leerlingen een ‘gemengde’ school te worden, die een afspiegeling kan zijn van de multiculturele samenleving van Amsterdam(-Noord).

Animo, leerlingenaantallen en klassen

Wij hebben momenteel 245 aanmeldingen ontvangen van potentiële leerlingen in de leeftijd tussen de 0 en 10 jaar. Wat betekent dit voor het komende schooljaar 2014-2015, dat start op 16 augustus 2014? Welke klassen zullen er starten? Wanneer kan ik mijn kind(eren) officieel inschrijven?

Op dit moment kunnen wij op deze vragen nog geen definitieve antwoorden geven. Wij hopen dit echter zo spoedig mogelijk te kunnen doen. Als het startplan voor de dependance verder is uitgewerkt, hopen wij onze leerlingenadministratie zo snel mogelijk te kunnen overdragen aan de administratie van de Geert Groote School 2.

Locatie: ambtenaar stadsdeel Noord zoekt een geschikte plek

Op 5 september hebben wij onze plannen gepresenteerd aan de wethouder van onderwijs van stadsdeel Noord, Coby van Berkum. Zij is de verantwoordelijke voor de huisvesting van alle basisscholen in Amsterdam-Noord.

In ons gesprek op 5 september heeft mevrouw van Berkum aangegeven dat zij voor ons een schoollocatie kan faciliteren in een bestaande school, die in leerlingenaantal krimpt. Een ambtenaar van stadsdeel Noord is momenteel voor ons op zoek naar mogelijkheden, in nauw overleg met Ruud van Velthoven (uitvoerend bestuurder Geert Groote Scholen).

Ouder en kind peuterspeelgroep: start 20 november.

Vanaf woensdag 20 november gaan we van start met een Ouder en Kind Speelgroep voor kinderen van nul tot vier jaar. De groep komt voorlopig een keer per week bij elkaar op woensdagochtend op de Klipperstraat 81 in de wijk Banne Buiksloot, van 09:30 uur tot 12:30 uur. De eerste paar weken zijn proefweken waarin we onderzoeken hoe we de ochtenden het beste kunnen vormgeven.

Klipperstraat 81
De ruimte op de Klipperstraat is een ruimte voor gesubsidieerde projecten op sociaal en creatief vlak van woningcorporatie Stadgenoot. Stadgenoot wil ons plan voor deze Ouder en Kind Speelgroep ondersteunen en stelt ons deze ruimte gratis ter beschikking voor minimaal 1 jaar! Doordat de ouders participeren en verantwoordelijk zijn voor hun kinderen tijdens de speelochtend vragen wij alleen een vrijwillige bijdrage voor speel- en knutselmateriaal en dergelijke.

Ouderparticipatie
Het doel van deze Ouder en Kind speelgroep is om voor jonge kinderen een plek te creëren waar vanuit de visie van het vrijeschoolonderwijs wordt gewerkt. En we zochten hierbij naar een relatief makkelijke en betaalbare manier om op korte termijn een ontmoetingsplek voor jonge kinderen en hun ouders te kunnen realiseren. Jonge kinderen kunnen bij de speelgroep met elkaar spelen, meedoen aan activiteiten zowel binnen als buiten, en gezamenlijk genieten van muziek, verhaaltjes en jaarfeestvieringen. De ouders participeren mee in de organisatie, voorbereiding en uitwerking van de ochtenden en zijn ten allen tijde verantwoordelijk voor hun kind(eren). Dit betekent dat de kinderen alleen onder toezicht van hun ouder/verzorger kunnen komen spelen en meedoen. Er is plek voor 15 kinderen met elk 1 ouder/verzorger. Onderling kunnen 2 ouders eventueel regelen om op elkaars kinderen te passen tijdens de ochtend. Er wordt gewerkt met een vaste groep, waarbij aanmelden vooraf noodzakelijk is.

Wat gaan we doen?
Muziek maken, luisteren naar verhalen, jaarfeesten vieren, meehelpen in de moestuin, werken met verf, water, zand, klei. In de omgeving rond de Klipperstraat is een park en een buurtmoestuin waar we makkelijk naartoe kunnen voor buitenactiviteiten.

Oproep: heeft u nog mooi speelmateriaal over? We kunnen het heel goed gebruiken voor deze speelgroep! Denk aan houten speelgoed, materiaal voor de jaartafel, speelkleden, kussens, waskrijtjes, potloden, verf, papier etcetera.

Contactpersoon
Voor aanmelden (er zijn nog een paar plekken), vragen of het aanbieden van speelmateriaal neemt u contact op met Susanne de Goeij: info@susannedegoeij.nl of 06 - 10 61 64 08.

Initiatiefgroep Vrijeschool in Amsterdam-Noord: werkgroepen.

De Initiatiefgroep Vrijeschool in Amsterdam-Noord is opgericht door Nicoline Vink en Juleh van Velzen. De groep werkt momenteel vanuit de volgende werkgroepen: Organisatie, Publiciteit, Visie, Peutergroep, Lezingen.

Organisatie

 • Nicoline Vink (contact Geert Grooteschool, gemeente, voortgang locatie, mailcontacten)
 • Juleh van Velzen (contact Geert Grooteschool, gemeente en voortgang locatie)
 • Roos Burger (mailcontacten, leerlingenadministratie)
 • Floor van der Meulen (algemene ondersteuning)
 • Sander Roodink (penningmeester)

Visiegroep

 • Juleh van Velzen
 • Marjolijn ter Kuile
 • Floor van der Meulen
 • Erika Kerst
 • Louwra van der Valk
 • Nicoline Vink
 • Fleur Renes
 • Marieke Bos

Ouder en Kind Speelgroep

 • Susanne de Goeij (contactpersoon)
 • Roos Teyken
 • Aafke Brinkhuijsen

Publiciteit

 • Pepijn Rozing (logo, opmaak flyer, illustraties website)
 • Floor van der Meulen (tekstschrijver website, nieuwbrieven en flyer, coordinatie flyering)
 • Susanne de Goeij  en Aafke Brinkhujsen (Facebook)
 • Edith van Overveld (technisch beheer website en nieuwsbrief)
 • Nicoline Vink (Facebook updates, mailcontacten)

Lezingen

 • Marjolijn ter Kuile
 • Erika Kerst
 • Edith van Overveld
 • Aafke Brinkhujsen

Overige leden

 • Murielle Woudenberg
 • Paulien Sonnevelt (contact externe organisaties)

Agenda

* Donderdag 14 november
Er zijn nog een paar plekken vrij voor de huiskamerlezing van vanavond!

Huiskamerlezing: ‘Sprookjes, vertel ze door’ door Koen Gort
Tijd: van 20:00 uur tot 21:30 uur (inloop vanaf 19:30)
Adres: Loefzijde 6, 1034 KX Amsterdam
Aanmelden: meerpad20@live.nl
Kosten: vrijwillige bijdrage

Meer informatie: zie de uitnodiging op onze website

Contactinformatie

email: info@vrijeschoolamsterdamnoord.nl

website: www.vrijeschoolamsterdamnoord.nl

facebook: https://www.facebook.com/VrijeSchoolInAmsterdamNoord

Tot slot: we zijn positief over de vooruitzichten van ons initiatief en hopen zeer spoedig weer een stap verder te zijn.


Met vriendelijke groeten,
Initiatiefgroep Vrijeschool in Amsterdam-Noord