Vacatures


20160627_121318

 

VACATURE: LID VOOR HET ALGEMEEN BESTUUR

Stichting Geert Groote School en Stichting Vrije School Amstelveen

De beide stichtingen bieden binnen haar drie scholen in twee gemeenten plaats aan ongeveer 1000 leerlingen en circa 106 medewerkers. De stichtingen wordt aangestuurd volgens het one-tier-model, waarbij de toezichthoudende taken door een Algemeen Bestuur worden uitgevoerd en de uitvoerende taken door de Uitvoerend bestuurder, die leiding en sturing geeft aan onderwijs- en bedrijfsvoeringsprocessen, de administratie en de directeuren van de aangesloten scholen. Het Algemeen Bestuur houdt toezicht op de algemene gang van zaken in de organisatie. De Uitvoerend bestuurder is derhalve verantwoording schuldig aan het Algemeen Bestuur. De beide stichtingen zijn voornemens in de loop van 2018 te fuseren.            

De leden van het Algemeen Bestuur zijn vrijwilligers die hun kennis op grond van hun maatschappelijke betrokkenheid in willen zetten om toezicht te houden op genoemde onderwijs- en bedrijfsvoeringsprocessen. Zij ontvangen een bescheiden vergoeding voor hun werkzaamheden volgens de normering van de VTOI.

De onder de stichting ressorterende scholen leveren kwalitatief hoogstaand onderwijs en opvoeding, gestoeld op de ideeën van de antroposofie. De school wil samen met ouders een aanzet geven tot de opvoeding van kinderen tot vrije, onafhankelijke mensen die zelfstandig kunnen denken. Kinderen die vrij zijn om hun eigen levensdoel te vinden, vrij om met respect met andere mensen om te gaan, vrij om hun eigen mening te vormen. Het opvoeden van kinderen tot vrijheid betekent niet dat kinderen alles mogen en niets moeten. Door middel van de leerstof proberen we het kind zich bewust te laten worden van zijn eigen levensmotief, zijn eigen vermogens en zijn eigen wil.

De twee stichtingen zijn op zoek naar:

 

Lid voor het algemeen bestuur m/v

Wij verwachten van een lid van het algemeen bestuur dat zij/hij expertise heeft op één of meer van de volgende beleidsterreinen:

 • Arbeidsrechtelijke jurist
 • HR Management
 • Bedrijfskunde en organisatie ontwikkeling
 • Maatschappelijke ontwikkelingen
 • Onderwijs
 • Financiën

Gezien de huidige samenstelling van het bestuur gaat op dit moment de voorkeur uit naar iemand met in elk geval kennis van financiën. Kennis van het antroposofische werkveld strekt tot aanbeveling.

Profiel Leden Algemeen Bestuur (intern toezichthouder):

Van een lid van het algemeen bestuur wordt verwacht dat zij/hij:

 • doel en grondslag van de stichting onderschrijft en loyaal meewerkt aan de realisatie van de geformuleerde doelstellingen;
 • zich onafhankelijk kan opstellen ten opzichte van de binnen de stichting aanwezige geledingen;
 • zich betrokken voelt bij het vrijeschoolonderwijs en bij primair onderwijs en op hoofdlijnen vertrouwd is met de ontwikkelingen in het onderwijs;
 • inzicht heeft in politieke en maatschappelijke verhoudingen;
 • openstaat voor een dialoog met de achterban in het bijzonder met de leraren, medewerkers, ouders en de lokale gemeenschap;
 • bij voorkeur aantoonbare ervaring heeft met het besturen van omvangrijke en/of complexe instellingen werkzaam op het terrein van onderwijs, welzijn en zorg of daar in de rol van toezichthouder heeft gefunctioneerd;
 • in staat is de rol van toezichthouder te onderscheiden van de rol van het uitvoerend bestuur en die van het management;
 • in staat is als klankbord op te treden voor het dagelijks bestuur;
 • beschikt over een relevant netwerk in de regio dan wel binnen het onderwijs of de (lokale) politiek;
 • in staat is doelstellingen (SMART) te formuleren en het dagelijks bestuur te bevragen op de realisatie daarvan;
 • kan functioneren in teamverband.
 • In dit specifieke geval wordt gezocht naar iemand met kennis van en affiniteit met het veld van de financiën.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer B. Hurkxkens, uitvoerend bestuurder.

De profielschets en advertentie kunt u vinden op onze sites geertgrooteschool.nl, vrijeschoolparcival.nl en vrijeschoolkairos.nl.

Sollicitatie

U kunt uw sollicitatie richten aan Geert Grooteschool, mevrouw H. Cassee, Postbus 75754, 1070 AT Amsterdam of per mail: helma.cassee@ggsroeske.nl , o.v.v. vacature Lid van het Algemeen Bestuur.

Gaarne reageren voor vrijdag 26 januari 2018.