Aannamebeleid kleuters

ALLES OVER HET AANMELDEN VAN UW KIND

Als een kind vier jaar is kan het naar de basisschool. Op deze pagina leest u alles over het aanmelden van uw kind op onze school.

Toelatingsbeleid voor elf ‘Eénpitter-basisscholen’ in Amsterdam-Centrum, Amsterdam-Zuid en een dependance in Amsterdam-Noord.

Onze school zit net als de Geert Groote Scholen in een groep van elf Amsterdamse éénpitter-basisscholen* met een gezamenlijk toelatingsbeleid zonder postcode-voorrang. Alle andere basisscholen in Amsterdam nemen deel aan het Centraal Stedelijk Toelatingsbeleid, gericht op postcode-voorrang.

De Stichting Geert Groote Scholen Amsterdam vindt het van belang dat de schoolkeuzevrijheid voor ouders zo ruim mogelijk kan zijn en een ruim schoolaanbod behouden blijft. Daarom is het beleid van de elf basisscholen erop gericht dat de scholen vooral worden gekozen op basis van hun identiteit.

* Een éénpitter-basisschool heeft een schoolbestuur met relatief weinig scholen. Het Centraal Stedelijk Toelatingsbeleid is in januari 2016 ingesteld door de schoolbesturen van het Breed Bestuurlijk Overleg (BBO) in samenspraak met de gemeente. Het alternatieve toelatingsbeleid van de groep éénpitter-basisscholen is vastgelegd in overleg met Stadsdeel Zuid.

AANMELDEN

 • Voordat u uw kind aanmeldt op onze school vragen wij u eerst een informatie-ochtend op onze school bij te wonen.
 • Voor het aanmelden van uw kind gebruikt u het aanmeldformulier op deze pagina. Let op: ons aanmeldsysteem is niet gekoppeld aan het stedelijke systeem.
 • Ook als een ouder broertje of zusje al op onze school zit, is het noodzakelijk dat u een aanmeldformulier bij ons inlevert.
 • Klik hier voor meer informatie over de aanmelding van een zij-instroom leerling (kind ouder dan vier jaar).

NB: Voor scholen binnen het stedelijk systeem verwijzen wij u graag naar de informatie van de Gemeente Amsterdam

AANMELD DATA

Het aanmelden van uw kind(eren) kan vanaf 2 jaar tot en met 3 jaar en enkele maanden. De sluitingsdata voor het inleveren van het formulier:

 • voor kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2016:  uiterlijk op 4 oktober 2019,   de lotingsronde is 10 oktober 2019
 • voor kinderen geboren tussen 1 september en 31 december 2016: uiterlijk op 7 februari 2020,   de lotingsronde is op 13 februari 2020
 • voor kinderen geboren tussen 1 januari en 30 april 2017: uiterlijk op 17 april 2020,   de lotingsronde is op 23 april 2020
 • voor kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2017: uiterlijk op 9 oktober 2020,   de lotingsronde is op 15 oktober 2020

FORMULIER

Om uw kind bij ons aan te melden vragen wij u het volgende formulier in te vullen en ondertekend bij ons in te leveren: Aanmeldingsformulier-kleuterklas (voor kinderen jonger dan 4 jaar). U kunt het formulier op de volgende manieren retourneren:

   • per post naar: Vrijeschool Kairos, Wognumerplantsoen 2-4, 1023 EP Amsterdam
   • per e-mail: gescand naar administratie@vrijeschoolkairos.nl
   • persoonlijk inleveren bij de leerlingenadministratie op maandag (09:00-11:00), dinsdag (09:30-11:00), donderdag (12:00-14:00)

U ontvangt per e-mail een bewijs van aanmelding, waarop staat met welke gegevens uw kind geregistreerd is. Controleert u of alle gegevens correct zijn verwerkt?

PLAATSING

Het toedelen van plaatsen

Drie keer per jaar wordt onder de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, in aanwezigheid van de directeuren, de plaatsing geautomatiseerd uitgevoerd. Uitgangspunt bij de plaatsing is dat elk kind een gelijke kans heeft op het krijgen van een plaats. Het moment van aanmelden (tussen 2 jaar en 3 jaar en enkele maanden) speelt hierbij geen rol. Deze plaatsingsrondes zijn steeds ongeveer een maand vóór de plaatsingsronde van het Centraal Stedelijk toelatingsbeleid.

Wanneer er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, moet er bij de plaatsing geloot worden. Uw kind loot dan mee in volgorde van de door u opgegeven scholen en alleen op de school waarvoor u uw voorkeur kenbaar heeft gemaakt.

Plaatsing van kinderen geschiedt in volgorde van onderstaande voorrangscriteria:

   1. Broertjes en zusjes van leerlingen, indien deze met elkaar in gezinsverband leven.
   2. Kinderen die op het moment van de loting minimaal 2 dagdelen per week naar de vrije peuterklassen (Fred Roeskestraat, Hygiëaplein, Amstelveen) gaan voor een periode van minimaal acht maanden vóór het vierde jaar.  Belangrijk: stuur met het aanmeldformulier een bewijs van plaatsing bij één van de peuterklassen mee. * Deze voorrangsregel vervalt per schooljaar 2020/2021, zie het bericht hieronder.
   3. Kinderen van een medewerker van de Geert Groote Scholen of Vrijeschool Kairos.

Definitief inschrijven

Na de plaatsingsronde nemen wij met u contact op. Ouders van kinderen die op tijd zijn aangemeld, ontvangen uiterlijk vijf maanden voordat het kind 4 jaar wordt, bericht op welke school hij of zij geplaatst kan worden. Als u gebruik wilt maken van deze plaats, volgt daarna de definitieve inschrijving.

* Wijziging voorrangsregels vanuit peuterklassen
 
Beste ouders, 
 
M.i.v schooljaar 2020-2021 zullen kinderen die naar de Vrije Peuterklas, Opvang Anders of het Kleine Huis gaan helaas geen voorrang meer krijgen op Vrijeschool Kairos in Amsterdam Noord. 
 
Uitzondering hierop zijn de kinderen die vóór 16 augustus 2020 worden aangemeld bij Vrijeschool Kairos en waarvan de ouders middels een plaatsingsbevestiging van een van bovengenoemde partijen aan kunnen tonen dat hun kind voor de vierde verjaardag gedurende 8 maanden lang structureel naar de betreffende peuterklas/kinderopvang is gegaan. 
 
Twee jaar geleden hebben we de voorrangsregel ingevoerd als overbruggingsperiode. We hadden de hoop dat we na enige tijd een peuterklas in Amsterdam-Noord zouden hebben alwaar we voorrang aan zouden verlenen. Dit is echter niet gelukt en is er ook nog geen zicht op een concrete mogelijkheid. Dit betekent dat de overbruggingsperiode beëindigd wordt omdat er geen sprake meer is van een overbrugging. 
 
Op Vrijeschool Kairos krijgen vanaf schooljaar 2020-2021 dan ook alleen broertjes en zusjes van onze leerlingen voorrang op andere leerlingen. Voor alle andere kinderen geldt dat er een gelijke kans is op inloting.  
 
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u zich wenden tot: administratie@vrijeschoolkairos.nl
 
Hartelijke groet, 
Sascha Holthaus

 

CONTACT

Heeft u na het lezen van alle informatie nog vragen over de aanmelding of plaatsing, dan kunt u altijd contact opnemen met Roos Teijken van onze leerlingenadministratie. Zij is op maandag (09:00-11:00), dinsdag (09:30-11:00) en donderdag (12:00-14:00) telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 020 – 6374467. U kunt ook mailen: administratie@vrijeschoolkairos.nl.