Aannamebeleid kleuters

ALLES OVER HET AANMELDEN VAN UW KIND

Als een kind vier jaar is kan het naar de basisschool. Op deze pagina leest u alles over het aanmelden van uw kind op onze school.

In het schooljaar 2021/2022 gaan wij over op een nieuwe aanmeldingsprocedure:

 • Tot 1 november 2021 geldt het onderstaande toelatingsbeleid (Elf Eénpitter-basisscholen), gericht op kinderen geboren tot en met 31 augustus 2018.
 • Voor kinderen geboren vanaf 1 september 2018 geldt het Centraal Stedelijk Toelatingsbeleid, zie onderaan deze pagina!

 

Toelatingsbeleid voor elf ‘Eénpitter-basisscholen’ in Amsterdam-Centrum, Amsterdam-Zuid en dependances in Amsterdam-Noord.

Onze school zit net als de Geert Groote Scholen in een groep van elf Amsterdamse éénpitter-basisscholen* met een gezamenlijk toelatingsbeleid zonder postcode-voorrang. Alle andere basisscholen in Amsterdam nemen deel aan het Centraal Stedelijk Toelatingsbeleid, gericht op postcode-voorrang.

De Stichting Geert Groote Scholen Amsterdam vindt het van belang dat de schoolkeuzevrijheid voor ouders zo ruim mogelijk kan zijn en een ruim schoolaanbod behouden blijft. Daarom is het beleid van de elf basisscholen erop gericht dat de scholen vooral worden gekozen op basis van hun identiteit.

* Een éénpitter-basisschool heeft een schoolbestuur met relatief weinig scholen. Het Centraal Stedelijk Toelatingsbeleid is in januari 2016 ingesteld door de schoolbesturen van het Breed Bestuurlijk Overleg (BBO) in samenspraak met de gemeente. Het alternatieve toelatingsbeleid van de groep éénpitter-basisscholen is vastgelegd in overleg met Stadsdeel Zuid.

AANMELDEN

 • Voordat u uw kind aanmeldt op onze school vragen wij u eerst een informatie-ochtend op onze school bij te wonen.
 • Voor het aanmelden van uw kind gebruikt u het aanmeldformulier op deze pagina. Let op: ons aanmeldsysteem is niet gekoppeld aan het stedelijke systeem.
 • Ook als een ouder broertje of zusje al op onze school zit, is het noodzakelijk dat u een aanmeldformulier bij ons inlevert.
 • Klik hier voor meer informatie over de aanmelding van een zij-instroom leerling (kind ouder dan vier jaar).

NB: Voor scholen binnen het stedelijk systeem verwijzen wij u graag naar de informatie van de Gemeente Amsterdam.

AANMELD DATA

Het aanmelden van uw kind(eren) kan vanaf 2 jaar tot en met 3 jaar en enkele maanden. De sluitingsdata voor het inleveren van het formulier:

 • voor kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2017: uiterlijk op 2 oktober 2020, de lotingsronde is op 8 oktober 2020
 • voor kinderen geboren tussen 1 september en 31 december 2017: uiterlijk op 12 februari 2021, de lotingsronde is op 18 februari 2021
 • voor kinderen geboren tussen 1 januari en 30 april 2018: uiterlijk op 21 mei 2021, de lotingsronde is op 27 mei 2021
 • voor kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2018: uiterlijk op 15 oktober 2021, de lotingsronde is op 28 oktober 2021

FORMULIER

Om uw kind bij ons aan te melden vragen wij u het volgende formulier in te vullen en ondertekend bij ons in te leveren: Aanmeldingsformulier kleuterklas (voor kinderen jonger dan 4 jaar). U kunt het formulier op de volgende manieren retourneren:

   • per post naar: Vrijeschool Kairos, Wognumerplantsoen 2-4, 1023 EP Amsterdam
   • per e-mail: gescand naar administratie@vrijeschoolkairos.nl
   • persoonlijk inleveren bij de leerlingenadministratie op maandag (09:00-11:00), dinsdag (09:30-11:00), donderdag (12:00-14:00)

U ontvangt per e-mail een bewijs van aanmelding, waarop staat met welke gegevens uw kind geregistreerd is. Controleert u of alle gegevens correct zijn verwerkt?

PLAATSING

Het toedelen van plaatsen

Drie keer per jaar wordt onder de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, in aanwezigheid van de directeuren, de plaatsing geautomatiseerd uitgevoerd. Uitgangspunt bij de plaatsing is dat elk kind een gelijke kans heeft op het krijgen van een plaats. Het moment van aanmelden (tussen 2 jaar en 3 jaar en enkele maanden) speelt hierbij geen rol. Deze plaatsingsrondes zijn steeds ongeveer een maand vóór de plaatsingsronde van het Centraal Stedelijk toelatingsbeleid.

Wanneer er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, moet er bij de plaatsing geloot worden. Uw kind loot dan mee in volgorde van de door u opgegeven scholen en alleen op de school waarvoor u uw voorkeur kenbaar heeft gemaakt.

Plaatsing van kinderen geschiedt in volgorde van onderstaande voorrangscriteria*:

   1. Broertjes en zusjes van leerlingen, indien deze met elkaar in gezinsverband leven.
   2. Kinderen van een medewerker van de Geert Groote Scholen of Vrijeschool Kairos.

*Tot aan schooljaar 2020/2021 gold een derde voorrangsregel voor kinderen op de vrije peuterklassen in Amsterdam. Deze voorrangsregel is komen te vervallen per 16 augustus 2020, zoals eerder op deze plek is vermeld. Alleen voor kinderen die vóór 16 augustus 2020 ingeschreven stonden bij de Vrije Peuterklas, Opvang Anders of Het Kleine Huis èn hier op het moment van loting minimaal 2 dagdelen per week gedurende acht maanden naartoe zijn gegaan geldt de voorrangsregel nog wel.

 
Definitief inschrijven

Na de plaatsingsronde nemen wij met u contact op. Ouders van kinderen die op tijd zijn aangemeld, ontvangen uiterlijk vijf maanden voordat het kind 4 jaar wordt, bericht op welke school hij of zij geplaatst kan worden. Als u gebruik wilt maken van deze plaats, volgt daarna de definitieve inschrijving.

 

AANMELDPROCEDURE PER 1 NOVEMBER 2021

De scholen (in Amsterdam) van de Stichting Geert Groote School zullen per 1 november 2021 een onderdeel zijn van het Centraal Stedelijk Toelatingsbeleid met behoud van geheel Amsterdam als voorrangsgebied.

Kinderen geboren vanaf 1 september 2018 kunnen worden aangemeld via het formulier dat u ontvangt van de gemeente Amsterdam. Het aanmeldformulier op deze pagina kunt u hiervoor niet gebruiken.

 

CONTACT

Heeft u na het lezen van alle informatie nog vragen over de aanmelding of plaatsing, dan kunt u altijd contact opnemen met Roos Teijken van onze leerlingenadministratie: administratie@vrijeschoolkairos.nl.