Ziekmelden en bijzonder verlof

ZIEKMELDEN

Ziekmeldingen ontvangen wij graag iedere dag van afwezigheid ’s ochtends vóór 08:30 uur per sms-bericht op dit telefoonnummer: 06-20519976.  Vermeld in het sms-bericht de naam van uw kind, klas en reden van afmelding, bijvoorbeeld: ‘Anneke Smit uit klas 3 is ziek‘.

Iedere dag controleren we de aanwezigheid van alle leerlingen. We bellen naar huis wanneer een leerling niet is ziek gemeld en zonder bericht afwezig is. Afwezigheid van leerlingen wordt door de schoolleiding van Vrijeschool Kairos geregistreerd. Voor bijzonder verlof moet u altijd toestemming vragen bij schoolleider Sascha Holthaus (acht weken van te voren).

Ons andere telefoonnummer en antwoordapparaat gebruikt u voor berichten aan de directie en administratie.

BIJZONDER VERLOF

Kinderen vanaf vijf jaar moeten elke schooldag naar school (alleen vijfjarigen mogen per week nog vijf uur thuis worden gehouden). Dit staat in de Leerplichtwet. Bij bepaalde bijzondere omstandigheden kunnen leerplichtige kinderen vrij krijgen: bij ziekte, wanneer ze godsdienstige verplichtingen moeten vervullen of als ze door gewichtige omstandigheden verhinderd zijn de school te bezoeken. Ouders zijn altijd verplicht om de school van het verzuim op de hoogte te stellen. De directeur beoordeelt of het verzuim geoorloofd is.

Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om terughoudend te zijn in het aanvragen van verlof. Vraag niet meer verlof aan dan echt noodzakelijk. Het is niet in het belang van het kind om onderwijs te moeten missen!

Procedure verlof aanvragen

  1. Bijzonder verlof (van niet meer dan tien dagen) moet u acht weken van te voren aanvragen bij de schoolleider via Social Schools. Een verlofaanvraag van meer dan tien dagen moet altijd worden goedgekeurd door de leerplichtambtenaar van de gemeente.
  2. U wordt door schoolleider Sascha Holthaus op de hoogte gebracht van de uitkomst van uw aanvraag via Social Schools, als het gaat om een aanvraag tot en met tien dagen. Als het om meer lesdagen gaat, dan beslist de leerplichtambtenaar hierover.

Leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar controleert of de leerplicht wordt nageleefd. Wilt u maatwerk voor uw kind of voor uzelf? Neem dan contact op met de leerplichtambtenaar van de gemeente waar uw kind woont.

Meer informatie: www.leerplicht.net.