Header

Beste ouders en geïnteresseerden in Vrijeschool Amsterdam-Noord,

Hier een volgend overzicht van de huidige stand van zaken waarin we ons bevinden. We hadden u graag duidelijkheid willen  geven over de start van de school, maar helaas kunnen we dat nog niet. Er is nog geen oplossing gevonden om de school te kunnen huisvesten. Maar onze wens om in augustus de school te starten is ook nog niet geheel onmogelijk verklaard!

Onderbouwing Wethouder

Al met al kunnen we u toch op een hoopvolle manier berichten. De belangrijkste reden hiervoor is een brief die we afgelopen vrijdag 9 mei ontvingen, waarin de Wethouder van Onderwijs, de heer Freek Ossel, een uitgebreide toelichting geeft op het besluit van de gemeente om de huisvestingstoezegging in te trekken. De heer Ossel verklaart in deze brief om op zeer korte termijn tot een oplossing te willen komen en “dat de gemeente dit ouderinitiatief van harte ondersteunt.” “De gemeente is voorstander van diversiteit van het scholenaanbod in de stad en wil vraag en aanbod graag optimaal op elkaar afstemmen”, aldus de Wethouder. Op 12 mei aanstaande heeft de Initiatiefgroep een overleg met de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) om helder te krijgen hoe de gemeente het initiatief kan ondersteunen.

Over het starten van de school per augustus 2014 schrijft de Wethouder: “indien ouders willen dat nog komend schooljaar hun kinderen in stadsdeel Noord onderwijs krijgen conform de filosofie van de Vrijeschool, dan is op korte termijn de enige mogelijkheid binnen de bestaande wet- en regelgeving dat ouders hun kinderen inschrijven bij een schoolbestuur dat in stadsdeel Noord reeds een of meerdere scholen heeft. Dit schoolbestuur kan (al dan niet in samenwerking met het bestuur van de Geert Groote School) onderwijs verzorgen conform de antroposofische uitgangspunten.”

De brief is hier te lezen.

Voor de initiatiefgroep liggen er rond deze optie nog veel vragen. Voor ons staat de kwaliteit en inhoud van het vrijeschoolonderwijs voorop. Gezien het grote animo voor ons initiatief vinden wij dat de Vrijeschool Amsterdam-Noord bestaansrecht heeft. Wij willen er alles aan doen om per augustus het vrijeschoolonderwijs aan te kunnen bieden aan de grote groep leerlingen die nu klaarstaat. Wij hopen dat het recht op vrijheid van onderwijs door alle betrokken partijen als groot goed en belang wordt gezien.

Hopelijk heel snel meer concreet nieuws na de verschillende vergaderingen van aankomende week.

Afgelopen week

We zijn blij hoe afgelopen week de school in oprichting onder de aandacht kwam. Op woensdag 7 mei kopte het Parool Bureaucratie torpedeert Vrije School  boven een artikel over de situatie waarin we zitten. “De deuren stonden al praktisch open toen andere scholen wezen op een procedurefout van de gemeente”.

Op diezelfde dag sprak Edith van Overveld, een ouder uit de initiatiefgroep, in tijdens de Tijdelijke Algemene Raadscommissie. Raadsleden van de SP, D66 en PVDA stelden vervolgens wederom vragen aan de Wethouder van Onderwijs, die ook toen aangaf aan een oplossing te willen werken en binnen twee dagen (9 mei) een onderbouwing te sturen. Deze onderbouwing hebben we dus inderdaad gekregen.

De vergadering is hier terug te zien (van minuut 20:18 tot 29:30).
De ingesproken tekst is hier te lezen (pdf).

Meer informatie

Om u helderheid te geven in alle zaken die speelden en spelen lichten we graag nog het een en ander toe. Zie hiervoor ook de pagina stand van zaken op onze website.

  • Toelichting huisvestingsprobleem en ‘procedurefout’
  • Mogelijkheden bij Stichting Openbaar Onderwijs Noord
  • Verslag overleg 7 mei

Toelichting huisvestingsprobleem en procedurefout

In het kort is het probleem dat we hebben het volgende: omdat de Vrijeschool Amsterdam-Noord niet is opgenomen in het Plan van Scholen voor schooljaar 2014-2015 zegt de gemeente ons geen huisvesting (meer) te kunnen verschaffen. De school had opgenomen moeten zijn in het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs voor dat schooljaar. De gemeente kan alleen toestaan dat de school wordt gestart als de schoolbesturen in Amsterdam-Noord hiermee instemmen of onder een bestuur dat al scholen heeft in Noord.

In het kort de aanloop naar deze situatie:

In september 2013 heeft de wethouder van stadsdeel Noord, Coby van Berkum,  aangegeven achter ons initiatief te staan en bij voldoende animo de huisvesting  voor de school te faciliteren per augustus 2014. Omdat we de school niet konden starten als een zelfstandige school per augustus 2014 (de procedure om deze status te verkrijgen kost ruim 2 jaar), ging mevrouw van Berkum akkoord met een status als dependance. In onze ogen ging zij hierdoor ook akkoord met een versnelde oprichtingsprocedure .

Sinds 1 februari ligt de zeggenschap over de schoolhuisvesting bij de centrale stad, waardoor onze huisvestingsvraag bij de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) kwam te liggen.

We kregen op 21 maart de toezegging van DMO om de school te starten aan de Klimopweg 150. Op 11 april kreeg de bestuurder van de Geert Groote Scholen, Ruud van Velthoven, te horen dat de gemeente deze toezegging introk. Op 29 april ontving hij een brief van DMO met de onderbouwing voor dit besluit. Hierin staat onder andere dat het initiatief “geen formele status van een dependance in Noord” heeft. Hiermee wordt gedoeld op onze afwezigheid in het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs.

Omdat we zo ver waren in het oprichtingsproces op het moment dat DMO de huisvestingstoezegging introk (met medeweten van het Amsterdamse stadsbestuur startte de Geert Groote School 2 met het officieel inschrijven van leerlingen voor de dependance op 26 maart), vindt de initiatiefgroep dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur door de gemeente. We zijn blij dat wethouder Ossel inmiddels heeft erkent dat er een fout is gemaakt door ons een pand  te hebben toegekend, waar een half jaar lang naartoe was gewerkt door het Amsterdamse stadsbestuur, om vervolgens weer op dit besluit terug te komen.

Mogelijkheden bij Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Zoals in ons vorige bericht al aangegeven is bestuurder Ruud van Velthoven op 30 april in gesprek gegaan met de bestuurder van Stichting Openbaar Onderwijs Noord, de heer Korver. Beide besturen zijn tot nog toe niet tot een oplossing gekomen.

Op dinsdag 13 mei aanstaande gaat ook een aantal leden van de initiatiefgroep in gesprek met de heer Korver om mogelijke constructies om samen werken te bespreken.

Zoals hierboven aangegeven: voor de initiatiefgroep staat de inhoud van het vrijeschoolonderwijs voorop en wij zien de Geert Groote School als een zeer belangrijke inhoudelijke basis van ons initiatief.

Verslag overleg 7 mei

De bijeenkomst van afgelopen woensdagavond van de initiatiefgroep is druk bezocht. Er waren 5 leden van de initiatiefgroep en ongeveer 20 ouders. We hebben de stand van zaken zoals hierboven kort beschreven, aan iedereen toegelicht. We hebben gesproken over mogelijke vervolgstappen op korte termijn. Een aantal van deze zaken wordt volgende week uitgezocht en zal ook duidelijk worden door de gesprekken die inmiddels gepland staan. De belangrijkste onderwerpen die aan bod kwamen zijn: het juridische vraagstuk (hebben we recht op een status als nieuwe basisschool? advies vragen van ombudscommissie), de mogelijkheid van het indienen van een spoedaanvraag huisvesting (wordt onderzocht door OCO), de mogelijkheden en consequenties bij een eventuele aansluiting bij een ander schoolbestuur dat lokalen vrij heeft, en het oprichten van de oudervereniging (er ligt hiervoor een offerte van een notaris met concept-statuten).

Ter afsluiting

We hopen dat we voor dit moment de belangrijkste lopende zaken voor u hebben verhelderd. Zodra wij meer concrete informatie hebben hoort u weer van ons. Wilt u op korte termijn een concrete bijdrage leveren in deze fase van het oprichtingsproces, dan horen wij dat graag! info@vrijeschoolamsterdamnoord.nl

Met vriendelijke groeten,
Initiatiefgroep Vrijeschool in Amsterdam-Noord